Den  Frie Hunde Forening's vedtægter :

§1.
Foreningens navn og hjemsted:
 
Den Frie Hundeforening 2012.
Foreningen har hjemsted i Sønderjylland.
   
§2.
Foreningens formål  :
 
Er at socialisere hunde, skabe et socialt netværk
for hundeejere og arrangere forskellige folkeoplysende
aktiviteter for medlemmer og kommunens børn, unge og hunde.
   
§3.
Alle med hund :
 
kan blive medlem uanset race, med eller uden stambog eller blandingshunde.
De såkaldte listehunde bliver kun optaget efter de gældende sikkerhedsregler og love.
   
§4.
Indmeldelse: 
  kan kun ske ved et af bestyrelsesmedlemmerne og er først gældende ved betalt kontingent.
   
§5.  Kontingent fastsættes:
 

på den årlige generalforsamling og opkræves 1 gang årligt pr. husstand. 

Kontingent kan betales på generalforsamlingen eller skal være indbetalt senest 1 mdr. efter den årlige generalforsamling. For nye medlemmer, senest 1 mdr. efter faktisk indmeldelse i foreningen. Ved udmeldelse kan der ikke refunderes kontingent. Et regnskabsår følger kalenderåret.

   
§6. Dagsorden :
  Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1) valg af dirigent og referent.
2) Beretning fra formanden.
3) Godkendelse af formandens beretning.
4) Kasserens fremlæggelse af regnskab
5) Godkendelse af regnskab.
6) Valg til bestyrelse. Herunder hvem der er på valg.
7) Fastsættelse af kontingent.
8) Indkommende forslag til vedtægtsændringer.
   
§7. Generalforsamling:
 
er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling 1 gang årligt,
dog senest ultimo marts og indkaldes med 3 ugers
 varsel
 
Generalforsamlingen skal annonceres offentligt, senest 3 uger før afholdelsen. Skulle dette ikke være tilfældet, indkaldes der til ny generalforsamling.
 
Et hvert medlem over 18 år er stemmeberettiget. Er man forhindret i at møde op, kan man via fuldmagt overdrage sin stemme til et andet medlem, dog kun 1 fuldmagt pr. husstand.
Fuldmagten afleveres ved ankomsten til et bestyrelsesmedlem.

Vedtægtsændringer kan kun foretages og vedtages når 3/4 af
 de tilstedeværende medlemmer godkender dette. Vedtægtsændringsforslag skal være formanden i hænde, senest 1 uge før generalforsamlingen.
       
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 
mindst 6 medlemmer er uenige med bestyrelsen.
Denne skal indkaldes med 3 ugers varsel, og har kun det ene punkt på dagsorden, som udløste den ekstraordinære generalforsamling.
   
§8. Bestyrelsen:
 
forbeholder sig retten til, at udelukke /ekskludere et medlem, hvis denne ikke overholder gældende vedtægter, ikke betaler sin kontingent eller misrøgter/misligholder sin hund.
   
§9. Bestyrelsen:
 
består af 5 medlemmer og 1 suppleant.
Der vælges til de forskellige bestyrelsesposter.
Bestyrelsen vælges for 2 år.
Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem er på valg de ulige år.
Næstformand, kassereren og suppleant er på valg de lige år.
   
§10. Udvalg mv.:
 
Foreningen har desuden en webmaster som ligeledes er administrator for foreningens
Facebook og et aktivitetsudvalg bestående af 3 medlemmer.
Suppleanten er ikke stemmeberettiget men deltager i møder.
   
§11. Ved foreningens ophør:
 
Går foreningen i opløsning eller ophører, tilfalder foreningens formue til et almen nyttigt formål.